administracja polska

 

Administracja miasta Leszna.

          Pierwszym burmistrzem komisarycznym w Lesznie po wskrzeszeniu Polski był dawniejszy poseł do niemieckich ciał ustawodawczych Paweł Dombek, redaktor z Leszna, dawniejszy działacz górnośląski, który opuścił Leszno w r. 1923, powołany na wiceprezydenta miasta Królewskiej Huty. Po nim powołano burmistrzem kom. radcę magistrackiego Antoniego Żakowskiego, dawniejszego kupca i dyrektora banku w Lesznie. Na jego miejsce wybrano Jana Kowalskiego, dotychczasowego burmistrza miasta Chodzieży. W r. 1926 wybrano drugiego burmistrza w osobie Tomasza Sobkowiaka,, dawniej sprawującego urząd komisarza obwodowego w Szubinie.

Pierwszy skład Rady Miejskiej z 1920 r.

1. Raszewski Marcin, prezes, 2. Nawrocki Stanisław, zast. prezesa, 3. Ilski Bolesław, sekretarz, 4. Metelski Jan, zast. sekretarza, 5. Biechowiak Walenty, 6. Dudkiewicz Mikołaj, 7. Klimaszewski Juljan, 8. Nowakowski Franciszek, 9. Pietrzyński Antoni, 10. Poślednik Jakób, 11. Rzepka Józef, 12. Dr. Swiderski Bronisław (Kołodziej Stanisław), 13. Szurkowski Mieczysław, 14. Thomas Stefan, 15. Zieliński Jan, 16. .Zwierzyński Władysław, 17. Balzer Hugo, 18. Herkner Hugo, 19. Ilgner August, 20. Nerlich Ferdynand (Schmaedicke), 21. Noendorf Hugo, 22. Rothe Arthur, 23. Quasebarth Karl, 21. Matuszczak Tomasz, 25. Poprawski, 26. Tuliszka. 27. Bronikowski, 28. Wilde Walenty, 29. Fenske Antoni.

Skład magistratu z 1920 r.

Dombek burmistrz, Bethge, Roll, Żakowski, Górecki, Urbaniak, Bajon.

Skład   Magistratu   1928   r.:

Pierwszy burmistrz Jan Kowalski, drugi burmistrz Tomasz Sobkowiak, radcy miejscy: Józef Górecki, Antoni Żakowski, Cyryl Bajon, Stanisław Szynkarek, Józef Lorek. Jan Metelski.

RADA MIEJSKA 1928 r.

Skład   R a d y   Miejskiej:

Przewodniczący Nowakowski Franciszek, radni: Bosy Kazimierz, Ciszewski Wojciech, Czajka Franciszek, Dydo Wojciech, Gałecki Jan, Ilski Bolesław, Koch A., Kościelak Józef, Kuberkiawicz Aleks., Leja Jan, Lira Franc., Marcinkowski Jan, Michalak Józef, Nowak Aleks. Poślednik Jakób, Rajewski Stanisł., Ratajczak Stanisł., Rzepka Józef, Schmaedlcke Adolf, Szłapka Piotr, Szurkowski Mieczysław, Kaźmierski Stanisław, Woźniak Jan.

Komisje   i  Deputacje:

Stały Wydział Rady Miejskiej, Wydział dla Spraw Ubogich, Zarząd Szpitala miejskiego, Wydział dla Spraw zdrowotnych, Wydział kanalizacyjny, Zarząd Miejskich Zakładów Światła, Siły i Wodociągów, Rzeźnia miejska, Zarząd Głównej Kasy Miejskiej, Wydział Finansowy, Zarząd fundacji im. Platza, Wydział rewizji rachunkowych, Zarząd Miejskiej Kasy Oszczędności, Wydział dla spraw budowlanych, Wydział frontu budowlanego, Wydział dla poborów służbowych, Wydział dla spraw bezrobotnych, Wydział dla spraw targowych, Wydział ekonomiczny, Wydział inkwaterunkowy, Zarząd szkolny, Wydział nauki zręczności ręki, Kuratorjum szkoły dokształcającej, Komisja administracyjna, Komisja nad rozbudową miasta; Kuratorjum Miejsk. Gimnazjum Żeńsk., Komisja finansowa, wymiaru podatku od lokali, Stała Komisja finansowa Rady m., Komisja wyborcza.

Stan etatowych   urzędników   i   funkcjonarjuszy miejskich:

Graff, budown. m., Ratajczak, st. sekr. m., Chmara, rend. G. K. M., Grzesik, rend. M. K. O., Nowicki, rachm., Mocek, sekr. pod., Wachowiak, sekr. pod, Łakomy sekr. mag., Richter asyst. kas., Owsiany as. m., Szułczyński as. pod., Wilczak as. mag., Fiebach asyst, mag., Przybylski pom. mag., Dudziak, pum. mag, N.N. asyst, pod., Łukowski I. księgowy, Papierz II. księgowy. Matuszczak pom. mag., Zimmer kom. miejski, Nowacki kom. miejski, Waruszewski inkasent, Mańkowski techn. bud. Przewoźna registr., Tomczykówna maszynistka, Wielrzyńska maszynistka, 0tto kancelista, Konarkowski pom. kom. m.. Schulz  kom. m., Sobecki woźny, Dominas woźny, Kaczor woźny, Grzesiak woźny, Szymankiewicz woźny, Kędziora woźny. Jakuszekówna maszynistka, Matuszewska maszynistka, Lohner. dyr. Rzeźni, Horowski doz. aresztu, Dobrzycki ogrodn, m.. Klonowski doz. dróg, Miądowicz kierownik stacji kanal., Biüge doz. szpit., Włodarczak, doz. ćwiczni.

(Na podstawie : „Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej” dr Bronisław Świderski   - reprint wydania z 1928 r ) – pisownia oryginalna

POWRÓT