historia harcerstwa na ziemi leszczyńskiej


  Już w 1909 roku dotarły na grunt polski pierwsze informacje o tworzącym się w Anglii ruchu skautowym, którego twórcą był generał Robert Baden-Powell. W roku 1910 Andrzej Małkowski przetłumaczył książkę Baden-Powella "Scouting for Boys" na język polski i fakt ten stał się pierwszym ogniwem w rozwoju skautingu polskiego, a później harcerstwa polskiego. Wsród młodzieży polskiej w tamtym czasie żywe były idee niepodległościowe. W tym czasie powstało wiele organizacji mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży polskiej. Takie też cele przyświęcały Towarzystwu Tomasza Zana, którego gniazdo istniało w Lesznie (od 1890 roku ) i we Wschowie (od 1894r). W zakres działalności TTZ wchodziły : kształcenie w duchu narodowym, wyrabianie zrozumienia sprawy polskiej, rozwijanie ducha solidarności, umacnianie poczucia godności narodowej. I właśnie na gruncie gniazda leszczyńskiego TTZ powstała wśród uczniów Gimnazjum w Lesznie pierwsza tajna drużyna skautowa. Był to rok 1912 . Następne wiadomości o zaczątkach skautingu polskiego w Lesznie wywodzą się z roku 1916 . Wtedy ujawnili się po raz pierwszy polscy skauci tworzący drużynę skautową imienia Stefana Czarneckiego . Jednak działalność skautowa została zakazana przez zaborcę i leszczyńscy harcerze musieli zaprzestać swej działalności . Jawna działalność stała się możliwa dopiero po wkroczeniu wojsk polskich do Leszna, a wiec po 17 stycznia 1920 roku .
  W dniu 22 lutego 1920 roku w środowisku uczniów Gimnazjum Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie powstała 1 Leszczyńska Drużyna Harcerzy pózniej nosząca imię Króla Stanisława Leszczyńskiego . Następnie kolejno powstawały : 2 Drużyna Harcerzy im. Juliusza Słowackiego przy Seminarium Nauczycielskim, 3 Drużyna Harcerzy im. Bartosza Głowackiego, 4 Drużyna Harcerzy im. Stefana Czarneckiego tzw. pozaszkolna, 5 Drużyna Wilcząt im. Stasia Tarkowskiego przy Szkole Ćwiczeń . W kwietniu 1920 roku na bazie tych drużyn została zorganizowana Komenda Hufca Harcerzy w Lesznie. Organizatorem i jednocześnie pierwszym komendantem Hufca był prefekt Gimnazjum ks. dr Zygmunt Baranowski, Hufiec Harcerek został utworzony w 1924 roku, a jego pierwszą komendantką została nauczycielka wychowania fizycznego w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim druhna Stanisława Krzywkówna. W następnych latach powstawały kolejne drużyny w Lesznie, Osiecznej, Rydzynie i w Dąbczu. Do wybuchu II wojny światowej w ramach obu hufców działały 22 drużyny harcerzy i 9 drużyn harcerek, w tym 2 gromady zuchowe. Okres wojny zaznaczył się w historii Hufca jako czas działań harcerzy w konspiracji. Warto tutaj podkreślić działalność "Tajnej siódemki" oraz prowadzenie tajnego nauczania przez członków 1 Drużyny Harcerzy .
  Po oswobodzeniu Leszna w 1945 roku, w miarę rozpoczynania nauki w szkołach powszechnych i średnich działalność drużyn została wznowiona. Drużyny szybko się rozwijały, a ich działalność była widoczna w mieście i poza nim. W 1948 roku nastąpiło połączenie hufców żeńskiego i męskiego. Lata 1950-1956 nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi ruchu harcerskiego w Polsce. W tym okresie Związek Harcerstwa Polskiego został przekształcony w Organizację Harcerską Związku Młodzieży Polskiej. Dopiero po Zjeździe Łódzkim działaczy harcerskich w 1956 roku ZHP został reaktywowany jako samodzielna organizacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Od tego momentu Hufiec Harcerstwa w Lesznie rozwijał się dynamicznie pod względem programowym i organizacyjny. Znacznie zwiększyła się baza kwatermistrzowska. W latach 60-tych Hufiec ZHP w Lesznie otrzymał sztandar (przedwojenny zaginął w pierwszych dniach wojny). Także w tym okresie do metodyki harcerskiej zostały wprowadzone na szerszą skalę specjalności techniczne - w Lesznie są to pożarnictwo i modelarstwo. Krótkofalarstwo i żeglarstwo, a także młodzieżowa służba ruchu to cecha harcerstwa leszczyńskiego lat siedemdziesiątych. W roku 1985 Hufiec otrzymał imię Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego. Lata dziewięćdziesiąte to z kolei okres powrotu harcerstwa Ziemii Leszczyńskiej w struktury Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. To także okres intensywnej działalności obozowej Hufca i wielu drużyn, to wreszcie okres wielu kontaktów ze skautami z Anglii, z Holandii, z Niemiec i z Białorusi. W tym czasie zorganizowano kilka wypraw harcerskich: do Londynu, do Włoch na obchody dwusetnej rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego, rejs żeglarski dookoła Europy z okazji wystawy EXPO 98 w Lizbonie .
  Rok 2000 jest dla Hufca ZHP w Lesznie okresem sumowania ogólnozwiązkowego programu "Moje Ojczyzny", a również okresem przygotowań i udziału w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego - Gniezno 2000. To także czas stawiania pytań jakie będzie harcerstwo za rok, za dwa, trzy, cztery lata, za dziesięć lat.

Hufiec ZHP w Lesznie

 

POWRÓT